Záruční podmínky

váš Chord Electronics Záruka na produkt

 

Chord Electronics produkty jsou vyrobeny tak, aby vydržely. Procházejí přísným testováním a jsou jedny z nejspolehlivějších elektronických produktů dostupných na světě. Ve vzácných případech, kdy se něco pokazí, Chord Electronics pomůže to napravit a následující informace vysvětlují naše zásady a postupy pro opravy produktů v rámci globální záruky i mimo ni.

 

Kdy začíná záruční doba?

A Chord Electronics záruční doba produktu začíná dnem, kdy vám byla jednotlivá jednotka poprvé doručena oprávněnou osobou Chord Electronics maloobchodník[1]. Doporučujeme vám uschovat účtenku nebo jiný doklad o nákupu jako důkaz data a místa nákupu.

 

Jak dlouhá je záruční doba Chord Electronics' produkty?

Chord Electronics vyrábí širokou škálu produktů. Záruční doba se liší produkt od produktu. Při zakoupení produktu si přečtěte záruční informace dodané s produktem nebo kontaktujte Chord Electronics Více podrobností. Záruční doba nemá vliv na vaše zákonná práva.

 

Co kdybych si zakoupil prodlouženou záruku Chord Electronics produkt?

Schémata prodloužené záruky nabízejí někteří prodejci a poskytovatelé třetích stran, ale Chord Electronics se jich přímo nepodílí. Takové ujednání by bylo mezi vámi a prodejcem nebo poskytovatelem třetí strany. Chord Electronics bude vám účtovat veškeré opravy, na které se nevztahuje její vlastní záruka, ale v závislosti na podmínkách programu můžete být schopni získat zpět některé nebo všechny tyto náklady od prodejce nebo provozovatele programu prodloužené záruky. Chord Electronics vám poskytne podrobnosti o jakékoli opravě, ale nebudeme zasahovat v případě sporu mezi vámi a poskytovatelem prodloužené záruky ani nebudeme hodnotit hodnotu takových programů nebo jejich fungování.

 

Musím svůj produkt před uplatněním záruky zaregistrovat?

Když uplatníte záruční reklamaci, Chord Electronics (nebo jeho místní distributor/servisní středisko) od vás bude muset získat podrobnosti. I když nejste povinni zaregistrovat své vlastnictví Chord Electronics Když si produkt zakoupíte, důrazně vám to doporučujeme, protože v době nákupu budete mít po ruce všechny relevantní informace (jako je místo a datum nákupu), které budete potřebovat, než budete moci uplatnit záruku. Registrace má i další výhody, jejichž úplné podrobnosti najdete na www. chordelectronics.co.uk/registrovat-produkt.

 

Co znamená záruka?

Chord Electronics zaručuje, že produkt nebude mít k datu nákupu vady materiálu a zpracování. Chord Electronics bezplatně upraví, opraví nebo vymění produkt v přiměřené době po vrácení produktu v záruční době.

 

Jaké jsou podmínky?

Záruční opravy budou poskytnuty pouze v případě, že bude s vadným produktem v záruční době předložen originál faktury nebo prodejního dokladu (s uvedením data nákupu, názvu modelu a jména autorizovaného prodejce). Chord Electronics a její autorizovaná servisní střediska mohou odmítnout bezplatné záruční opravy, pokud tyto dokumenty nebudou předloženy, nebo pokud budou neúplné nebo nečitelné. Záruka na jakýkoli produkt bude neplatná, pokud bude název modelu nebo sériové číslo na produktu pozměněno, odstraněno, odstraněno nebo bude nečitelné.

 

Na co se záruka nevztahuje?

Záruka se nevztahuje na:

 • Pravidelná údržba a opravy nebo výměna dílů v důsledku opotřebení;
 • spotřební materiál (součástky, u kterých se očekává, že budou vyžadovat pravidelnou výměnu během životnosti produktu), jako jsou nedobíjecí baterie atd.;
 • poškození nebo závady způsobené používáním, provozem nebo zacházením s výrobkem, které není v souladu s běžným osobním nebo domácím použitím;
 • poškození jakéhokoli připojeného zařízení.
 • poškození nebo změny produktu v důsledku:
  • zneužití včetně:
   • ošetření vedoucí k fyzickému, kosmetickému nebo povrchovému poškození nebo změnám produktu nebo poškození displejů z tekutých krystalů;
   • selhání instalace nebo použití produktu pro jeho normální účel nebo v souladudance s Chord Electronics' návod k instalaci nebo použití;
   • neudržování výrobku v souladudance s Chord Electronics' pokyny ke správné údržbě;
   • instalace nebo používání produktu způsobem, který není v souladu s technickými nebo bezpečnostními zákony nebo normami v zemi, kde je instalován nebo používán;
  • virové infekce nebo použití produktu se softwarem, který nebyl dodán s produktem, nebo nesprávně nainstalovaným softwarem;
  • používání výrobku s příslušenstvím periferní zařízení a další výrobky jiného typu, stavu a standardu, než předepisuje Chord Electronics;
  • Oprava nebo pokus o opravu jinými osobami než Chord Electronics autorizovaná servisní střediska;
  • Úpravy nebo úpravy bez Chord Electronics“ předchozí písemný souhlas včetně:
   • upgrade produktu nad rámec specifikací nebo funkcí popsaných v návodu k použití, nebo
   • úpravy produktu tak, aby odpovídal národním nebo místním technickým nebo bezpečnostním normám v jiných zemích, než pro které byl produkt speciálně navržen a vyroben;
  • zanedbání;
  • nehody, požár, kapaliny, chemikálie, jiné látky, zaplavení, vibrace, nadměrné teplo, nesprávné větrání, přepětí, nadměrné nebo nesprávné napájecí nebo vstupní napětí, záření, elektrostatické výboje (včetně blesku) a další vnější síly a nárazy.

 

Jak probíhá záruční oprava?

Chord Electronics opraví nebo vymění váš produkt za použití dílů nebo produktů, které jsou nové nebo renovované a ekvivalentní novým z hlediska výkonu a spolehlivosti. Chord Electronics si ponechá vyměněný díl nebo produkt, který byl vyměněn během servisu, jako svůj majetek a náhradní díl nebo produkt se stane vaším majetkem.

 

Jak dlouho bude trvat záruka po záruční opravě?

Záruční doba po opravě znovu nezačne, ale pokračuje od původního data nákupu. Na všechny provedené práce a použité díly se však vztahuje záruka 6 měsíců po datu opravy, i když záruční doba vyprší během těchto 6 měsíců.

 

Koho mám kontaktovat za účelem zajištění opravy?

V první řadě byste se měli obrátit na autorizovaného Chord Electronics Prodejce, který vám produkt prodal. Vezměte jim nebo doručte produkt a oni by měli být schopni zvládnout celý proces za vás.

 

Co mám dělat, když to nemohu odnést autorizovanému Chord Electronics Prodejce, který mi produkt prodal?

Kontakt Chord Electronics (viz níže) a my vám vysvětlíme, co musíte udělat, což může zahrnovat vrácení nám nebo na Chord Electronics Distributor / servisní středisko pro vaši zemi nebo k nám ve Spojeném království. Neposílejte produkt nám ani našim distributorům, dokud nezískáte oprávnění k opravě reference číslo od nás.

 

Poplatky za přepravu

V závislosti na konkrétních okolnostech můžete být odpovědní za zaplacení nákladů na doručení vadného produktu k nám (nebo Chord Electronics distributora / servisního střediska) a abychom vám jej vrátili. Probereme to s vámi, když nás kontaktujete. Při zasílání zboží k nám nezapomeňte zboží bezpečně zabalit a pojistit pro Váš klid, as Chord Electronics nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu produktu při přepravě k nám nebo od nás.

 

Dovozní/vývozní cla

Ponesete odpovědnost za platbu veškerých daní a cel vyplývajících z přepravy produktu z jedné země do druhé. Chord Electronics se bude snažit minimalizovat takové tarify tím, že v jakémkoli celním prohlášení jasně uvede, že produkt se vrací po opravě, ale nemůžeme nést odpovědnost za platby jakýchkoli tarifů vybíraných britskou nebo místní celní správou.

 

Paralelní dovozy

Pokud jste produkt zakoupili v jedné zemi, ale chcete jej vrátit z jiné země, platí zvláštní pravidla. To může znamenat, že produkt musí být vrácen distributorovi v zemi původu k opravě. Stejná situace může nevědomky nastat, pokud vám prodejce v jedné zemi prodal produkt v jiné zemi. Měli byste kontaktovat Chord Electronics pro další podrobnosti před provedením jakékoli akce. Pokud nezískáte naše povolení, může to znamenat, že neoprávněná oprava zruší platnost záruky.

 

 

Nezáruční opravy

 

Tato část se zabývá situací, kdy nás žádáte o opravu produktu, kterému uplynula záruční doba, nebo o opravu vady, na kterou se záruka nevztahuje.

 

Na koho se mám obrátit pro sjednání nezáruční opravy?

Kontakt Chord Electronics (viz. níže). Oprava bude provedena do Chord Electronicsnebo kteréhokoli z jejích autorizovaných servisních středisek.

 

Kolik bude stát nezáruční oprava?

Ponesete odpovědnost za veškeré náklady na opravu včetně přepravy a pojištění k nám nebo do servisního střediska a zpět; díly a práce. Budeme se snažit poskytnout vám odhad nákladů, ale obvykle není možné poskytnout přesnou cenovou nabídku, dokud produkt neobdržíme.

 

Existují nějaká omezení toho, co lze opravit?

Chord Electronics si vyhrazuje právo odmítnout opravu produktu, pokud (například) část potřebná k opravě již není k dispozici, nebo pokud podle našeho názoru úroveň poškození způsobila, že produkt není praktickou nebo ekonomickou opravou. Pokud nebudeme schopni váš produkt opravit, pokusíme se nabídnout alternativní řešení.

 

Jsou zaručeny mimozáruční opravy?

Na opravy se vztahuje šestiměsíční záruka od data opravy. Chord Electronics si vyhrazuje právo odmítnout další opravu během tohoto šestiměsíčního období, pokud nesprávné použití nebo chyba uživatele způsobí druhé selhání. V takové situaci si vyhrazujeme právo účtovat si díly a práci, včetně nákladů na kontrolu zařízení. Požádáním o opravu souhlasíte s tím, že můžete svůj produkt obdržet zpět ve změněném stavu, ze kterého Chord Electronics dostala to.

 

Opuštěné produkty

Pokud vám nemůžeme produkt vrátit, napíšeme vám nebo vám zašleme e-mail na poslední známou kontaktní adresu, kterou pro vás máme, abychom vám vysvětlili problém a navrhli nápravu. Vlastnictví produktu, který zůstane nevyzvednutý nebo který jsme vám nemohli vrátit, přechází na nás 365 dní poté, co vám napíšeme, jak je uvedeno výše.

 

Vaše zákonná práva

Spotřebitelé mají zákonná práva podle platných národních a územních zákonů týkajících se prodeje spotřebitelských produktů. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva, která můžete mít, ani nevylučuje ani neomezuje práva vůči osobě, od které jste produkt zakoupili. Jakákoli práva, která máte, můžete uplatnit podle vlastního uvážení.

 

Naše kontaktní údaje

Pro veškerou komunikaci ohledně oprav se prosím obraťte na:

servis@chordelectronics.cz

11 2022 května

[1] Nebo a Chord Electronics Autorizovaný distributor za předpokladu, že distributor má také licenci k prodeji koncovým uživatelům.